درباره رویداد
یکی از مهمترین محورهای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی موضوع «خصوصی سازی» و «واگذاری مدیریت و مالکیت سهام و بنگاه های دولتی» به بخش غیردولتی است، اجرای این سیاست و مأموریت علیرغم تأکید مقام معظم رهبری بر تسریع در اجرای آن به یکی از پرچالش ترین موضوعات و مباحث تبدیل گردید. علت یابی این موضوع و مسائل متعدد دیگر مترتب بر این امر و خروج از غلبه چالش ها بر اجرای سیاست مزبور که یک اصل ضروری برای بهبود و ارتقای نظام اقتصادی کشور و تحقق اهداف عالیه آن می باشد، وظیفه و تکلیف قطعی سازمان خصوصی سازی است، خلاء ناشی از عدم گفتگو و اطلاع رسانی و تبیین پیچیدگی ها، واقعیات و نتایج حاصل از آن و نیز عدم بازخوردگیری و اصلاح روش ها و کارآمدسازی آنها متناسب با شرایط جدید و نتیجتاً واگذاری عرصه گفتمان به صورت کامل به منتقدین و مخالفان این سیاست ها در نبود...
آخرین اخبار و گزارشات
مشاهده همه
مشاهده همه
گاه نگار
مشاهده همه
مشاهده همه
سخنرانان نخستین رویداد
تنظیمات قالب